Förenklar och snabbar på alla typer av processer

KVALITETSSYTEM FÖR RAPPORTERING
OCH AVVIKELSEHANTERING

Fordon Fastighet Bygg Sak Person

ANMÄL SKADOR, AVVIKELSER MM
OCH BIFOGA BILDER/FILM

FORDON FASTIGHET TRUCKAR DÄCK TILLBUD KÖR- OCH VILOTID MASKINER
RONDER INCIDENTRAPPORT PERSSONSKADOR PERSONAVVIKELSER GODSSKADOR
VERKSTADSMASKINER PRODUKTIONSAVVIKELSER KYLAGGREGAT

FÖLJ UPP I WEBBSYSTEMET

DAGLIGA CHECKLISTOR RISKANALYSER INCIDENTRAPPORTER
PRODUKTIONSAVVIKELSER UTBILDNINGSLOGG BRÄNSLEUPPFÖLJNING 
KLÄDLOGG MATERIALLOGG RONDER ENERGI AVVIKELSEHANTERING

COSTSTOP

BRANSCHFRAMTAGET
UNDERHÅLLSPROGRAM MED
AVVIKELSEHANTERING OCH KOSTNADSUPPFÖLJNING

APP/HANDDATOR

SKAPA FÖRETAGSANPASSADE
MODULER I WEBBAPPEN.
RAPPORTERA ENKELT IN VART
DU ÄN BEFINNER DIG

BRÄNSLEKONTROLL

INTEGRERAD MED BRÄNSLE- OCH
OLJEBOLAG, UNDERLÄTTAR
UPPFÖLJNING SAMT TYDLIGGÖR
ONORMAL FÖRBRUKNING